Djurö-Högmalmarnas Vägförening
ARKIV

 


Här hamnar bl a sådan information som varit intagen under Aktuellt på vår förstasida, när det inte längre är så aktuellt, men det ändå kan vara bra att kunna återfinna informationen från tidigare år.

Tidigare årsmöten:

Årsmötet  2016

ägde rum den  28 maj. Vi fick ny ordförande: David Åström (bilden, klicka för större format). Ny i styrelsen blir också Christina Waclaw (adresslistan för styrelsen kommer att uppdateras snart).
     På en knapp timme klubbade vår tidigare ordförande Peter igenom dagordningens punkter och allt skedde utan större diskussion. Mest intresse visades den övriga frågan om hur man bäst kan få fiberanslutning till sina datorer och surfplattor (här kan du se information från  fibertjänst). Och givetvis också den klassiska frågan om hur genomfartstrafiken på Lillgärdsvägen ska begränsas.
     Avgående styrelseledamöter avtackades, särskilt då Mia Kronkvist som tagit på sig ordförandeskapet under det gångna året.
     Info om genomförda åtgärder på våra vägar liksom om ekonomi och om planerade åtgärder återfinns bland möteshandlingarna (menynrubrik Årsmöte). Där kommer så småningom också protokollet att finnas tillgänglligt.
     Nästa årsmöte och vägstädning fastställdes till lördagarna den 3 juni 2017 respektive den 10 juni 2017.

Protokoll från årsmötet 2016Årsmötet 2015 - dyrare bygglov och ny ordförande

Årsmötet den 30 maj 2015 gick på den räls styrelse och valberedning lagt ut, vilket resulterade i de två förändringar som rubriken anger.  En särskild vägslitageavgift införs vid byggnation som kräver bygglov och Peter Wennersten ersätts av Mia Kronkvist som ordförande.

Den redovisade ekonomin såg bättre ut än verkligheten, eftersom en del kostnadskrävande åtgärder blivit fördröjda, men nu inledda. Revisorerna var nöjda och så även årsmötet.
     Styrelsens förslag att komplettera reglerna för ersättning vid onormalt vägslitage eller vägskada var OK tyckte de flesta. Det betyder att den som får bygglov för till- eller ombyggnad ska förvarna styrelsen, få vägen besiktigad före och efter transporter och deponera 15 000 kr till ev skadeersättning.  Om ingen skada uppstår återbetalas 10 000, men föreningen behåller 5 000 för extra vägslitage och extra jobb.  Så det kommer ett tillägg till det som redan nu står att läsa slitageersättning under Transportregler här på hemsidan.
     Vägplan och budgetförslag godkändes, så 375 000 kr kommer nog att gå åt i år. Överskottet från i fjol behövs  i år och budgeten pekar mot ett smärre underskott  2015, dock inte av oroväckande slag.  Ingen avgiftsändring således  – ännu.  Och den eviga frågan om obehörig trafik från grannförening lever vidare.
     Valen gick snabbt och det betyder att vi nu för (såvitt man minns) första gången har en kvinna som föreningsordförande.  Mia Kronkvist, som varit vice ordförande tar över efter Peter, som tyckte att han hållit i ordförandeklubban  länge nog. Det aviserades dock att Mia bara vill ha den rollen ett år, men Maria Lindstaf, som nu valdes in som ny styrelseledamot, är redo att ta över om ett år, om årsmötet 2016 så vill.
     Peter avtackades med blommor och paket (som kllirrade). Han har skapat en stabil planeringsgrund för föreningens investeringar framöver och sett till att mycket av administrationen nu sköts ”digitalt”, både vad gäller planering, ekonomi och information. Och han lovade finnas kvar i kulisserna ett tag till.

Möteshandlingar:


Årsmötet 2014 - lugnt men intressant
Årsmötet hölls lördagen den 24 maj i:Klockargården, och många hade bänkat sig där trots det strålande högsommarvädret utanför.
     De sedvanliga punkterna klubbades igenom snabbt och effektivt och allt gick enligt planerna. Nya i styrelsen blir Maria Grafström och Maria Tilly (Maria G blir också ny vice ordförande efter avgående Arne Kullgren).. Ordförande Peter sitter kvar ett år till, men säger att han sedan vill avgå, så valberedningen får ett styvt jobb 2015.
     En motion till mötet om dubblerade arvoden till styrelsen avslogs på styrelsens egen begäran. Det blir bara krångligare med skatter och nettoeffekten i plånboken blir måttlig, menade man (men tackade för     uppskattningen).
     En medlem hade  föreslagit grunder för prioriteringen av vägårgärder (säker trafik, bra tillgänglighet, god miljö). Till detta sade styrelsen ja, men menade att det var lite svårare att tillämpa det fjärde kriteriet: antal medlemmar som gynnnas av en åtgärd. Det visar sig också svårt och inkonsekvent att satsa på en vägsträcka efter teoretiska kvoter (meter per fastighet). Sunt förnuft i den konkreta situationen  måste vara det som styr satsningarna.
     Styrelsen redovisade också (efter önskan från fjolårets möte) en studie av  hur differentierade avgifter skulle slå. Det finns metoder för sådan debitering, grundad på tonkilometerprincipen (här kan du studera den). Det skulle dock innebära mycket merarbete och troligen en hel del överklaganden och risk för osämja. 
     Beroende på hur långt in på våra vägar man har sin fastighet skulle metoden kunna ge avgifter från under 1000 kr till ca 3000 i dagsläget.
     Slitaget på våra vägar 
beror dock till rätt liten del  på våra egna bilfärder. Det är faktiskt sopbildarna som svarar för det mesta slitaget. En hel del kostnader är också fasta och icke avståndsberoende.
    Mot denna bakgrund avser styrelsen inte att föreslå någon ändring av dagens modell med enhetlig avgift för alla. Peter aviserade också att det framöver kan bli nödvändigt att höja avgiften.
     Den framlagda vägplanen fastställdes som inriktning för kommande verksamhet  Slanguddsvägen har nu i sin helhet fått standard som medger åretrunttrafik, även för utryckningsfordon.
     Beträffande avstängning av Lillgärdsvägen (mot Dalvägen) finns nu inga juridiska hinder. Men man vill göra ytterligare försök att nå en överenskommelse i den goda grannsämjans namn. I bästa fall kan tung trafik fås att köra rätt väg till Dalvägen (dvs inte via Lillgärdsvägen) genom GPS-information till förarna.
     Oförändrade ersättningar och oförändrad avgift klulbbades, och alla skildes i god ordning.   
 
Kallelsen hittar du här
Förslag till vägplan finns också att studera.(4 sidor)
Och bokslutet
Protokollet finns också att läsa här.2013 - Årsmötet 2013-05-25 

Drygt 30 medlemmar hade mött upp till vägföreningens årsmöte som hölls i Klockargården den 25 maj.  Ordföranden Peter Wennersten, som även valts till mötesordförande, redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året och för de nya system för karttjänst och för fastighetsuppföljning som införts för att göra arbetet inom föreningen både enklare och säkrare. Vår nye kassör Per Åke Nilsson redogjorde för föreningens ekonomi som är i balans men utan en välbehövlig buffert.
     Avgående styrelse fick ansvarsfrihet, förstås.
     Till ny ledamot i styrelsen valdes Annette Forsberg, som även fungerade som mötessekreterare, och till ny suppleant valdes Jan Lind. Dessa ersätter Hans Strömquist och Anna-Karin Sundman.
     Den framlagda vägplanen diskuterades och frågor om principer för prioriteringsordningen ställdes. Efter diskussionen godkändes vägplanen, vilket bland annat innebär att standardhöjningen av Slanguddsvägen fortsätter och att trädrötter liksom andra asfaltförbättringar görs vid Högmalmsvägen.
     Sedan ordföranden genom foton visat på de stora behov som finns till förbättringar av föreningens vägar, beslöt årsmötet enhälligt att höja årsavgiften enligt styrelsens förslag. Röster höjdes till och med för ytterligare höjningar. Som övrig fråga togs dessutom upp möjligheten att införa differentierade avgifter, för t.ex. året runt och sommarboende. Styrelsen lovade att behandla dessa frågor under det kommande året.
     Därefter avslutades mötet i god stämning och deltagarna kunde gå ut i det vackra vårvädret.

Möteshandlingar tillgängliga här på hemsidan:


Årsmötet 2012-05-19 i Klockargården (vid Djurö skola)

Den 19 maj lyste vårsolen på Djurö och vägföreningen hade årsmöte i Klockargården. Odramatiskt, så när som på att valberedningen inte lyckats skaka fram tillräckligt många styrelsekandidater. Efter en kvarts ajournering och en del övertalning löstes dock detta problem.
     Nya i styrelsen blev Per-Åke Nilsson och Gunnel Engwall (ersätter Jan-Erik Ulrikson resp Anders Thorén) och ny suppleant Anna-Karin Sundman (ersätter Ingvar Lundberg). Ny revisor: Pauli Kristiansson (ersätter Lars Sjögren)
     Vägplanen godkändes i reviderat skick, vilket innebär att en kraftig satsning i år sker på Slanguddsvägens bortre del. Utredning och planering fortsätter vad gäller Lillgärdsvägens avstängning och Bergskogsvägens sträckning.
     Mötet godkände styrelsens förslag att kallelse till kommande möten sker via E-post till alla medlemmar som angett sin E-postadress. Inga motioner fanns att ta ställning till, så efter halvannan timme kunde deltagarna nöjda återvända ut i solskenet igen.
     Här hittar du kallelsen till årsmötet (och till vägstädningen). Där inkluderas också bokslut och budget.

Årsmöteshandlingar :


2011 - Årsmötet 2011-05-28 i Klockargården (vid Djurö skola) och vägstädning 2011-06-04

Årsmötet 2011 ägde rum den 28 maj med god representation.

Möteshandlingar finns under rubriken Årsmöte (menyn till vänster)

Årsmöteshandlingar:


2010 - Årsmötet 2010-05-22 i Djurö skola

Årsmötet 2010 ägde rum den 22 maj  i Djurö Skola. Många deltog.
 - Planen för underhåll och standardhöjande åtgärder godkändes som inriktning för det närmaste året. 
- Flera från Slangudden ville ha garantier för standardhöjning  på sista biten av Slanguddsvägen senast nästa år, men fick nöja sig med att styrelsen tar det steget så snart ekonomin medger. 
- Medlemsavgiften kvarstår på den förhöjda nivån 2100. Städrabatten bibehålls. Andelstalen bibehålls. Inga lån tas
- Styrelsen behålls också oförändrad. 
- Styrelsen överväger trafikbegränsande åtgärder för geomfartstrafik på Lillgärdsvägen.

Årsmöteshandlingar:


2009 - Årsmöte 2009-05-23


2008 - Årsmöte 2008-05-24


Ännu äldre årsmöteshandlingar:

  • År 2006 var årsmötet den 27 maj i Klockargården. Här finns protokollet
    sid 1 och sid 2.  Lite nytt folk i styrelsen blev det, men oförändrade avgifter.
  • Årsmötet 2005 hölls i Klockargården lördagen den 28 maj. Avgiften höjs till 1700 kr (varav 300 dras av om man deltar aktivt på städdagen). Två nya vägsnuttar togs in i föreningen (Svartträskv 12-20 och 17-23). Per Andersson och Gunnar Berg nya i styrelsen.