Stadgar

Djurö-Högmalmarnas Vägförening Stadgar
(Antagna 2023-06-10)

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


§ 1 Firma
Samfällighetsföreningens firma är Djurö-Högmalmarnas Vägförening, 717902-7565.

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar de enskilda vägar inom Värmdö kommun, som registrerats hos lantmäterimyndigheten såsom gemensamhetsanläggning Djurö GA 02 (Högmalmsvägen, Lillgärdsvägen, Bergskogsvägen, Kristinelundsvägen, Lidvägen, Svarthöjdsvägen, Tjärnvägen och Slanguddsvägen)

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Vägarna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål. (Förrättningsutlåtande 1971-11-29 och Länsstyrelsens beslut 1976-03-10)

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2. Medlem har skyldighet att uppdatera sig via föreningens hemsida www.hogmalmarna.se

§ 5 Styrelse Säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 6 Styrelse Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och för suppleant är normalt två år. Första gången val äger rum skall två ledamöter och en suppleant väljas på endast ett år.
Stämman utser ordförande i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse Kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 Styrelse Beslutförhet, protokoll.
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst en majoritet av de ordinarie styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse Förvaltning
Styrelsen skall

  1. förvalta vägarna och föreningens tillgångar,
  2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
  3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
  4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
  5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 april – 31 mars.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10 000 kronor.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj eller juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer och som återfinns på föreningens hemsida.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd som hålls tillgänglig på årsstämman. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom post.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom på föreningens hemsida och/eller på samma sätt som kallelse enligt ovan.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3. val av två justeringsmän
4. styrelsens och revisorernas berättelser
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. ersättning till styrelsen och revisorerna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. val av styrelse och styrelseordförande
10. val av revisorer
11. val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna, på anslagstavlan samt på hemsidan.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträden enligt datum på första sidan.

Camilla Allmyr
(Mötesordförande 2023-06-10)

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.