4 maj: Kallelse till årsmöte 11 juni

Nu är det snart dags för vårt årsmöte och här finns kallelsen till mötet. Alla medlemmar får kallelsen till mötet via vanlig post. Här på hemsidan kommer samtliga årsmöteshandlingar att publiceras under fliken Årsmöte 2022 . Vissa handlingar finns på plats redan nu. Varmt välkomna till årsmötet!

Djurö-Högmalmarnas vägförening (styrelsen@hogmalmarna.se)
Medlemmarna i Djurö-Högmalmarnas vägförening kallas härmed till
årsstämma.

Tidpunkt: 11 juni 2022 klockan 10.00.
Plats: Matsalen Djurö skola

Förslag till mötesordning:
1) Val av mötesordförande
2) Val av mötessekreterare
3) Val av två justeringspersoner/rösträknare
4) Mötets behöriga utlysande
5) Styrelsens verksamhetsberättelse (se hemsidan)
6) Styrelsens årsredovisning (se hemsidan)
7) Revisionsberättelse
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Framställande från styrelsen samt motioner från medlemmar (se hemsidan)
a) Eventuella motioner
b) Besvarande av föregående års motioner
c) Genomgång av genomförda arbeten enligt vägplan för 2021/22 (se hemsidan)
d) Genomgång av kommande arbeten enligt vägplan för 2022/23 (se hemsidan)
e) Förslag till ändringar av stadgar (se hemsidan för styrelsens förslag)
10) Ersättning till styrelse och revisor
11) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (se hemsidan) samt debiteringslängd
(tillgänglig vid årsmötet och fastställts där)
12) Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter
13) Val av revisorer
14) Val av valberedning
15) Övriga frågor
16) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning
(Förslag: årsmöte 10/6 samt vägstädning 13/5)
17) Tid och plats för det justerade protokollets publicering
(Förslag: senast 26/6 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)
18) Mötets avslutande

Eventuella frågor före årsmötet kan ställas till Bengt Wiidh Åbjörnsson eller Maria
Lindstaf. Kontrollera hemsidan www.hogmalmarna.se för de dokument som ska tas
upp under årsmötet och för övrig aktuell information.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året bifogas kallelsen. Ekonomisk
redogörelse för verksamhetsåret finns på hemsidan. Efter årsmötet finns
debiteringslängden, som fastställs vid årsmötet, tillgänglig hos sekreteraren.

Kallelsen som PDF:

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.