19 maj: Kallelse till årsmöte 5 juni

Nu är det snart dags för vårt årsmöte och här finns kallelsen till mötet. Alla medlemmar får kallelsen till mötet via vanlig post. Här på hemsidan publiceras inom kort samtliga handlingar som årsmötet ska ta upp till behandling. Så håll utkik och välkommen tillbaka!

Djurö-Högmalmarnas vägförening, styrelsen@hogmalmarna.se

Medlemmarna i Djurö-Högmalmarnas vägförening kallas härmed till årsstämma.

Tidpunkt: 5 juni 2021 klockan 10.00.
Plats: Appelstams Äng, Svarthöjdsvägen ca 150 meter in till vänster

Förslag till mötesordning

1) Val av mötesordförande
2) Val av mötessekreterare
3) Val av två justeringspersoner/rösträknare
4) Mötets behöriga utlysande
5) Styrelsens verksamhetsberättelse (se hemsidan)
6) Styrelsens årsredovisning (se hemsidan)
7) Revisionsberättelse
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Framställande från styrelsen samt motioner från medlemmar (se hemsidan)
a) Eventuella motioner
b) Besvarande av föregående års motioner
c) Genomgång av genomförda arbeten enligt vägplan för 2020/21 (se hemsidan)
d) Genomgång av kommande arbeten enligt vägplan för 2021/22 (se hemsidan)
e) Förslag till ändringar av stadgar (se hemsidan för styrelsens förslag)
10) Ersättning till styrelse och revisor
11) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (se hemsidan) samt debiteringslängd (tillgänglig vid årsmötet och
fastställts där)
12) Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter
13) Val av revisorer
14) Val av valberedning
15) Övriga frågor
16) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vårstädning (Förslag: årsmöte 11/6 samt vägstädning 21/5)
17) Tid och plats för det justerade protokollets publicering
(Förslag: senast 26/6 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)
18) Mötets avslutande

Eventuella frågor före årsmötet kan ställas till Bengt Wiidh Åbjörnsson eller Maria Lindstaf. Kontrollera hemsidan www.hogmalmarna.se för de dokument som ska tas upp under årsmötet och för övrig aktuell information.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året bifogas kallelsen. Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret finns på hemsidan. Efter årsmötet finns debiteringslängden, som fastställs vid årsmötet, tillgänglig hos sekreteraren.

Kallelsen som PDF

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.