17 maj: Snart dags för årsmöte – 10 juni kl. 10.00

I dagarna får alla medlemmar ett postutskick med kallelse till årsmötet som äger rum den 10 juni kl. 10.00 i matsalen, Djurö skola. Vi ser fram emot att se att så många som möjligt sluter upp så att vi är många medlemmar deltar i vår årliga demokratiska årsmöte. Här på hemsidan kommer samtliga årsmöteshandlingar publiceras löpande under fliken Årsmöte 2023. Vissa handlingar finns på plats redan nu så kolla och välkommen tillbaka lite längre fram. Har du frågor inför mötet så ta kontakt med ordförande Bengt Wiidh kontaktuppgifter finns under fliken KONTAKT

Utskicket från styrelsen:

Medlemmarna i Djurö-Högmalmarnas vägförening kallas härmed till årsstämma.

Tidpunkt: 10 juni 2023 klockan 10.00.

Plats: Matsalen Djurö skola

Dagordning:

1) Val av mötesordförande
2) Val av mötessekreterare
3) Val av två justeringspersoner/rösträknare
4) Mötets behöriga utlysande
5) Styrelsens verksamhetsberättelse (se hemsidan)
6) Styrelsens årsredovisning (se hemsidan)
7) Revisionsberättelse
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Framställande från styrelsen samt motioner från medlemmar (se hemsidan)
10) Ersättning till styrelse och revisor
11) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (se hemsidan) samt
debiteringslängd
12) Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter
13) Val av revisorer
14) Val av valberedning
15) Övriga frågor
16) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning (Förslag: årsmöte 2024-06-15 samt vägstädning 2024-05-18)
17) Tid och plats för det justerade protokollets publicering
(Förslag: senast 2023-06-25 på föreningens anslagstavla vid Högmalmsvägens början)
18) Mötet avslutat

Eventuella frågor före årsmötet kan ställas till Bengt Wiidh Åbjörnsson. Kontrollera hemsidan www.hogmalmarna.se för de dokument som ska tas upp under årsmötet och för övrig aktuell information.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året bifogas kallelsen. Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret finns på hemsidan. Efter årsmötet finns debiteringslängden, som fastställs vid årsmötet, tillgänglig hos sekreteraren.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.